Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Bình

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

18/07/2023 - 17:35

Ngày 14/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về triển khai thực hiện chủ trương phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện và hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong các khu công nghiệp; Đề ra giải pháp và xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế theo định hướng tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu và kiểu mẫu về phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh, trong đó phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp chính, gồm: về quy hoạch các khu công nghiệp; về thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; về các giải pháp thu hút đầu tư và khu công nghiệp; về các vấn đề khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động liên hệ, trao đổi với Ban Quản lý các Khu công nghiệp để tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

(Nguồn: Kế hoạch số 134/KH-UBND)


Đánh giá: